ترامپ توهین "تروریست" خوانž

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی