کرسی ترویجی با عنوان ادله اخلاقی زیستن از نگاه قرآن برگزار می شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی