عدم مذاکره با دشمن دستور قرآنی است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی