آيا مي توان زكات فطريه را به حساب مستحق واريز كرد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی