چرا در دعاي وداع رمضان صحيفه، گويا با موجود زنده مواجهيم؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی