آيا پس از آفرينش انسان، خداوند موجود ديگرى را خواهد آفريد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی