آيا مي توان فطريه را قبل از شب عيد پرداخت كرد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی