آيا برتري برخي پيامبران بر جهانيان، تبعيض نيست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی