معارضان سودانی: هدف شورای نظامی از اقدامات امنیتی درهم شکستن اعتصاب مردم است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی