از عملیات ترکیه نه حمایت می‌کنیم و نه درآن مشارکت می‌کنیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی