وظيفه فردي كه قدرت انجام هيچ يك از موارد كفاره را ندارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی