چرا همه نامهاي خداوند با ضمير مذكر برگشت خورده

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی