پرسش و پاسخ » برداشتن اعضای میت مسلمان و پیوند زدن آن به شخص مسلمان...

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی