حمایت مالی از شیعه سِی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

RSS انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است در خدمت بیماران کلیوی ( دیالیزی ، پیوندی )بیش از ۵۵هزار نفر عضو و ۱۵۷شعبه در سراسر کشوردارد. این انجمن از سال ۱۳۵۹ توسط تعدادی از بیماران و خانواده هایشان وبا مساعدت چندتن از افراد خیرخواه و کادر درمانی بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد. طبق اساسنامه، اهداف انجمن بر پایه اصول ذیل بنا شده است :
آموزشی ، پیشگیری :

شناسانـــدن بیماریهای کلیه و راههای پیشگیــری از آن درراستای اعتقاد عملــی به «آموزش و پیشگیری، کم هزینه تر، آسانتر و مقدم بر درمان است در سطوح مختلف به منظور ارتقاء‌سطح بینش آحاد مردم از این بیماری و نیز بیماران و خانواده هایشان به منظور پذیرش، سازش و مقابله با آن همکاری، هماهنگی باسایر مراکز مطالعاتی ـ تحقیقاتی ـ آموزشی پزشکی در این زمینه با تبادل اطلاعات و تجربیات .
برنامه‌های فرهنگی – هنری – ورزشی :

پیگیری و تلاش در جهت فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد امکانات و اجرای طرحها و برنامه‌های فرهنگی، هنری ، تبلیغی ارتباطی، سیاحتی ، زیارتی ، ورزشی ، تفریحی برای بیماران و خانواده هایشان و احیاناً کادر درمانی به منظور حفظ و بسط روحیه نشاط و شادابی و ارتقاء سطح بینش فرهنگی آنان در جهت پذیرش، سازش و مقابله بهتر با این بیماری.برگزاری کلاس های آموزشی و نیز معرفی بیماران و خانواده هایشان برای آموزش و یادگیری در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای ، هنری و … بمنظــور کسب تخصص و آمادگی برای اشتغال و خودکفائی.
بهداشتی ، دارویی و درمانی :

تلاش در جهت طرح، پی گیری و رفع مسایل و مشکلات بهداشتی، دارویی، درمانیبیمارانو بعضا” تأمین هزینه‌های دارویی – درمانی آنها به طور موردی و نیز تلاش در جهت تأمین بیمه‌های درمانی آنان و پیگیری و نظارت و حساسیت بر نحوه تولید، ورود، توزیع، از لحاظ نوع، کمیتو کیفیتداروهای مصرفی بیماران . سعی در جهت ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور پیوند کلیه بیماران دیالیزی به مثابه تنها راه حل قطعی بازگشت سلامتی نسبی آنان از طریق خویشاوندان یاغیرخویشاوندان داوطلب و پیوند از جسد پس از مرگ مغزی.
رفاهی ، حمایتی :

تلاش در جهت فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی بیماران در حد توان با انجام فعالیتهای خدمات اجتماعیامدادی و نیکوکاری.بطور کلی طرح و پیگیری، انجام کلیه امور مربوط به بیماران کلیویو حل مسایل و مشکلات مبتلا به آنها چون مشکلات حقوقی، اداری، کاری و انجام مشاورهو راهنمایی در سایر مسائل مربوطه ونیز تعمیم و توسعه این خدمات به اقصی نقاط کشور.

آموزش و پیگیری :

با انتشار مجله شفا به عنوان سخنگوی انجمن و به تبع آن بیماران کلیوی در برگیرنده مسایل علمی ، پزشکی ، فرهنگی و اجتماعی به طور عام، به طرح و پیگیری مسایل و مشکلات درمانی ، حمایتی و آموزشی و … بیماران کلیوی به طور خاص و همچنین با تهیـه، انتشار و توزیع کتاب ها ، برگه‌ها و نمایه‌ها و نیز با شرکت و برگزاری کلاسها، طرحها و برنامه‌های آموزشی –پیشگیری،ارتباطی–تبلیغی به مناسبتها و موقعیتهای مختلف در منظرگاهها ومجامع گوناگون به آشنا ساختن بیماران و سایر اقشار از بیماریهای کلیه و راههای پیشگیری از آن و نیز معرفی انجمن و عملکرد آن پرداخته و می‌پردازد.از برنامه‌های دردست اقدام دراین زمینه ضمن تداوم وتوسعه این برنامه‌ها وبروزآمد کردن آن انتشار ماهنامه شفا در کنار فصلنامه شفا وهمینطور گسترش و شمولیت بخشیدن به برنامه‌های آموزشی –پیشگیریباتبادلاطلاعاتوتجربیاتونیزانجاممشاوره و ارائـــه راهنمایی هــای لازم می‌باشد.
پیگیری مسائل دارویی ، درمانی ، بیماران

مبادرت به ایجاد و توسعه کمی و کیفی کلینیک شفا با برخورداری از اکثر بخشهای مورد نیاز بیماران شامل درمانگاه–رادیولوژی–آزمایشگاه ، بخش‌های همودیالیز و دیالیز صفاقی و نفرولوژی- دندانپزشکی -قلب - رژیم درمانی و …نمودکهبیمارانبادفترچهبیمه وکارت عضویت از خدمات رایگان آن برخوردارند و ضمن آن سایر اقشار نیز با تعرفه‌هایی به مراتب کمتر از بیرون از خدمات آن منتفع هستند. علاوه برآن تلاش در جهت تأمین بیمه درمانی بیماران، پیگیری و تسهیل در جهت تهیه داروهای مورد استفاده بیماران و نظارت بر کیفیت بهتر آن و همچنین تأمین کمک هزینه‌های دارویی ـ درمانی بطور موردی در امر پیوند کلیهاز فراهم و ایجاد تسهیلات و امکانات، تبلیغ و تبیین، پذیرش، ثبت نام، هماهنگی و انجام آزمایشات و معرفی بیماران و دهندگان کلیه خودی، غیر خودی تا فراهم نمودن مقدمات عمل پیوند و پس ازآن مراقبتهای بعدی؛ بطور خلاصه همراهی بیمار در تمام مراحل (قبل، حین و بعد) پیوند و با مشارکت اساسی در حدود ۲۵۰۰۰ پیوند کلیه و همینطور در پیوند از جسد پس از مرگ مغزی از تبلیغ و تبیین و زمینه سازی بستر فرهنگی –اجتماعیآنتااخذمجوزهای شرعی و تلاش در جهت تصویب قانونی و مشارکت در تدوین آیین نامه اجرایی آن باضافه تهیه، انتشار و توزیع کتب، برگه‌ها و نمایه‌ها و شرکت و برگزاری برنامه‌های تبلیغی –ارتباطی،آموزشیواطلاعرسانیدررابطهباثبتنامو ارائه کارت ( اهداء عضو ) به مناسبتها وموقعیتهای مختلف در منظرگاهها و مجامع گوناگون است که
پربارتر نمودن و شمولیت بخشیدن

هر چه بیشتر این برنامه از لحاظ کمیت، کیفیت و تنوع و نوآوری و تهیه، انتشار و توزیع برگه‌ها و نمایه‌ها و اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی –پیشگیری،تبلیغی–ارتباطیونیز راه اندازی مجتمع فرهنگی –هنری – ورزشی برای بیماران کلیوی و خانواده هایشان و احیانا” کادر درمانی برای پرکردن بهینه اوقات فراغت و ایجاد روحیه نشاط، شادابی و سلامتی با توسعه برنامه‌های مزبور و برنامه‌های ورزشی برای بیماران وخانواده هایشان و شرکت در مسابقات پیوند اعضاء در درجه اول و سپس بیماران دیالیزی در درجه بعدی در سطح شهری –استانی - کشوری،منطقه‌ایوجهانیومتعاقبآنایجادورزشگاهی اختصاصی برای بیماران و خانواده آنان.به طور کلی طرح، پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط با بیماران کلیوی و حل و برخورد با مسائل و مشکلات مبتلا به آنها در سطوح و اشکال مختلف و نیز تعمیم، توسعه و گسترش این خدمات به اقصی نقاط کشور جهت بیماران کلیوی سراسر کشور با تشکیل، راه اندازی و ایجاد دفاتر، نمایندگی‌ها و شعب انجمن در گستره کشور که در این زمینه می‌توان به راه اندازی شعب کل در کلیه استانهای کشور و نیز نمایندگی‌ها و دفاتر زیر مجموعه جمعا“ بالغ بر ۱۵۷ مورد در سراسر کشــور با سمت گیری طبق سیاستگذاری و خط مشی و الگوی انجمن مرکز در خدمات سراسری به بیماران سراسر کشور اشاره شد.
شایان ذکر است. انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مؤسسه‌ای خیریه، مردمی، غیرانتفاعی و مستقل با مجوز فعالیت از وزارت کشور، می‌باشد.

دسته بندی: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در موسسات خیریه و مردم نهاد

www.irankf.com
1
0.0/5 از 0 رای
0
21-03-2015

اطلاعات شرکت: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

خیابان ولیعصر، بالاتر از طالقانی، خیابان فرهنگ حسینی، پلاک ۳
تهران
ایران
۸۸۹۴۲۵۷۰
۸۸۹۴۵۱۷۰

سایت های مرتبط با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

موسسه خیریه سپاس
موسسه سپندآسایش پارس(سپاس),ارتقای کیفیت زندگی بیمار مبتلا به سرطان و بهبودیافته های این بیماری در حیطه های...
مهرانه (انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان)
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) به شماره ثبت 270 در شهریور ماه سال 1385 به...
موسسه خیریه یاوران ایتام
موسسه خیریه یاوران ایتام از سال 1379 (2001 ميلادی) با هدف یاری رسانی به کودکان یتیم بی بضاعت شکل گرفته است. هدف این...
محک (موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام اختصاری “محک” از سال 1370 و با شماره ثبت 6567 در قـالب یک...
امید (انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ( مرکز درمانی و پژوهشی امید ) انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا...
 

دایرکتوری اسلامی | صفحه اصلی شیعه سِی | پرسش و پاسخ دینی | مرکز دانلود اسلامی | خبرخوان مذهبی | فروشگاه | حمایت از ما | ارتباط با ما

فارسی سازی توسط توحید ناطقیان © 2007 - 2015    Generated in 0.015 Queries: 7    ارتباط با ما    خبرنامه