عربستان: روز جمعه اول ماه ذی الحجه است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی