رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: مطمئنم ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی