فیلم/ ویرانه‌های منطقه شیعه‌نشین سنابس پس از حمله نظامیان سعودی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی