اسپانیا ناو خود را از گروه ضربت دریایی آمریکا در خلیج فارس خارج کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی