الجزیره: آمریکا می‌داند که نمی‌تواند پیامدهای جنگ با ایران را تحمل کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی