خشم کاربران توئیتر از انتشار توئیت ترکی الحمد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی