حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: امور شرعی و مذهبی در موقوفات رعایت شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی