آیا توصیه شده است که در همسایگی خویشاوندان خود زندگی نکنیم. و به عبارتی، ضرب المثل «دوری و دوستی» مورد تأیید اسلام قرار گرفته است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی