در کشور غیر مسلمان، آیا یک کارگر مسلمان رستوران میتواند غذاهایی را به دست مشتریان برساند که ممکن است در آنها غذای حرام نیز وجود داشته باشد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی