ائمه عید نوروز را باطل نشمرده اند اما چه دلیل شرعی برای عید نوروز وجود دارد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی