گزارش تصویری : دیدار دکتر روحانی با حضرت آیت الله محمدسعید حکیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی