با آنکه فرد جنب میتواند از یک در مسجد وارد شده و از در دیگر خارج شود؛ چرا نمیتواند در همان هنگام چیزی را در مسجد بگذارد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی