تکیه به قدرت و بی‌توجهی به خواسته ملت عامل سقوط شاه بود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی