فقهي زاده در بازديد از جامعه القرآن واحد خردسالان دزفول اظهار كرد:معاونت قرآن و عترت درخواست هاي موسسات قرآني را پيگيري مي كند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی