س 446 - یک تناقص در سیره عرفانی علامه قاضی وجود دارد و آن شهرت ومحبوبیت خاص این عالم فرزانه در عین تواضع و فروتنی ایشان است دلیل این امر چیست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی