در قیامت که پدر و مادر از فرزند، فرزند از آنان، برادر از برادر و ... از هم میگریزند، آیا پیامبرانی؛ مانند (ابراهیم و اسماعیل و اسحاق)، (یعقوب و یوسف)، (هارون و موسی)و ... نیز از هم خواهند گریخت؟!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی