سرپرست خانواده، کنتور آب را دستکاری کرده و به اعتراض اعضای خانواده نیز توجهی نمیکند. حکم استفاده افراد معترض خانواده از این آب چیست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی