آیا با داشتن لباس و وسائل زندگی به اندازه کافی، خرید دوباره آنها گناه دارد و در قیامت باید پاسخگوی آنها باشیم؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی