وزیر ارتباطات: با پتانسیل هایی که در کشور وجود دارد، حتما می توانیم آینده روشنی را برای مردم و کشور ترسیم کنیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی