مفتی سعودی: منظور از «ذبیح» حضرت اسماعیل نیست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی