عبدالله عبدالله: عامل ادامه جنگ افغانستان لجاجت طالبان است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی