سیا حتی جانشین عمر البشیر را هم تعیین کرده است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی