مهدویان: فیلم تاریخی باید کارکرد امروزی داشته باشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی