مقام معظم رهبری انقلاب را در مسیری مدیریت و هدایت کرد که سرمشق جهانیان باشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی