روایتی از عبدالمالک ریگی، 

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی