اگر سوره حمد را بر یک مرده خواندید و او زنده شد تعجب نکنید

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی