واکنش توییتر باشگاه کازان به دبل سردار

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی