قاضی ‌عسکر: شرایط اعزام زائر به سوریه بررسی می‌شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی