آیا گفتن عیوب ماشین هنگام فروش لازم است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی