فیلم ساز آمریکایی از مسلمانان عذرخواهی کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی