وزیر خارجه اردن: قدس خط قرمز ماست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی