شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در دمشق

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی