برای مسئولان لزوم حضور قاری در سفر اربعین را تبیین کنیم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی