كدام شخصيت لقب صادق را به امام صادق(ع) نسبت داد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی