معنای «ادنی الحلّ» در متون فقهی چیست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی