آیا به نگاه کردن به مدفوع هنگام تخلّی سفارش شده است؟ چرا؟!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی